Kalendarium

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd yarrl S.A. _dawniej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A._ _dalej: Emitent_ na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm._. _Rozporządzenie_, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2024 roku – 28 maja 2024 roku
  • za III kwartał 2024 roku – 28 listopada 2024 roku

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku:

wraz ze skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym – 27 września 2024 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2023 rok:

  • 29 marca 2024 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok:

  • 29 marca 2024 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 i II kwartał roku obrotowego 2024;
  • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2024 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
  • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2024 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.