Istotne transakcje

Istotne transakcje zawarte przez Emitenta z Podmiotami Powiązanymi (na podstawie art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Na chwilę obecną nie występują tego typu transakcje