Oferta publiczna akcji

Prospekty emisyjne i aneksy:

  • Dokument rejestracyjny dla emisji akcji serii E
  • Dokument ofertowy do emisji akcji serii E
  • Aneks z dnia 11 sierpnia 2009 do prospektu emisyjnego
  • Dokument podsumowujący

Historia operacji na akcjach:

  • Pierwsze notowanie – Wrzesień 2006 – pierwsza publiczna emisja akcji Spółki
  • Podział akcji (tzw: split) – Spółka nie przeprowadzała podziału akcji
  • Dywidenda – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2016 (raport bieżący nr 19/2017).
  • Prawo poboru – Spółka nie przeprowadzała emisji akcji z prawem poboru
  • Wezwania – Brak wezwań dotyczących akcji Unima 2000
  • Przymusowy wykup – Brak przymusowego wykupu dotyczącego akcji Unima 2000
Seria/ emisja
Rodzaj akcji
Rodzaj uprzywilejowania akcji
Rodzaj ograniczenia praw do akcji
Liczba akcji
Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
Sposób pokrycia kapitału
Data rejestracji
Prawo do dywidendy (od daty)
A
imienne uprzywilejowane
co do głosu (2:1)
brak
886 000
886 000
gotówka
01.10.2004
01.10.2004
B
imienne uprzywilejowane
co do głosu (2:1)
brak
200 000
200 000
gotówka
23.09.2005
01.01.2006
C
zwykłe na okaziciela
brak
200 000
200 000
gotówka
23.09.2005
01.01.2006
D
zwykłe na okaziciela
brak
200 000
200 000
gotówka
22.12.2005
01.01.2006
E
zwykłe na okaziciela
brak
1 200 000
1 200 000
gotówka
12.10.2005
01.01.2006
F
zwykłe na okaziciela
brak
49 500
49 500
gotówka
30.08.2010
01.01.2011