Audytor

Zasada szczegółowa I.Z.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

W Spółce obowiązuje reguła zmiany audytora zawarta w dokumencie „Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA z siedzibą w Krakowie.”, przyjętym uchwałą Komitetu Audytu na posiedzeniu w dniu 12 października 2017 roku.

Zgodnie z przyjętym dokumentem w Spółce obowiązuje zasada rotacji kluczowego biegłego, zgodnie z którą maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań sprawozdań finansowych Spółki, których obowiązek wynika z przepisów prawa, przeprowadzanych przez tą samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.