Akcjonariat

Kapitał zakładowy wynosi 6 956 279 zł i dzieli się na 6 956 279 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł, w tym:

 • akcji serii A 886 000
 • akcji serii B 200 000
 • akcji serii C 200 000
 • akcji serii D 200 000
 • akcji serii E 1 200 000
 • akcji serii F 49 500
 • akcji serii G 4 220 779

Udział procentowy w ogólnej liczbie akcji

Procent głosów na Walnym Zgromadzeniu

<script> 
//#4 Donut chart
const chart4 = document.getElementById("donut-chart");

new Chart(chart4, {
 type: "doughnut",

 data: {
  labels: [
   "Narnia",
   "South Pole",
   "Tatooine",
   "Pandora",
   "Westeros",
   "Middle-Earth",
   "Asgard"
  ],

  datasets: [
   {
    label: "Webflow Developers",
    data: [398, 248, 106, 71, 50, 32, 12],
    backgroundColor: [
     "#188FFF",
     "#BADDFF",
     "#74BCFF",
     "#0E5699",
     "#A3D2FF",
     "#1681E6",
     "#E8F4FF"
    ],
    borderWidth: 1,
    borderColor: "#fff",
    hoverBackgroundColor: "#188FFF"
   }
  ]
 },
 options: {
  plugins: {
   legend: { display: true },
   title: {
    display: true,
    text: "Webflow Developer Locations"
   }
  }
 }
});
</script> 
Imię i nazwisko
Liczba akcji w kapitale zakładowym
% akcji
% głosów na WZ
EUVIC IT S.A.
400 000
5,75
9,95
EUVIC S.A.
3 105 972
44,65
38,62
Artur Górski
320 000
4,60
5,84
Imperio ASI S.A.
250 000
3,59
5,96
Pozostali
2 880 307
41,41
39,63