Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki

Ustalony na podstawie tekstu jednolitego uchwalonego w dniu 22 listopada 2023 r., przyjętego aktem notarialnym do Rep. A nr 4560/2023.

Regulamin WZA

Przyjęty Uchwałą Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 roku. Uchwała weszła w życie z dniem 15 czerwca 2016 roku.

Regulamin Rady Nadzorczej

Przyjęty uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i obowiązujący od dnia 24.05.2022 r.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Tekst jednolity w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2021 r.