Polityka Prywatności

1. Informacje wstępne

2. Słownik pojęć

3. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

4. Współadministrowanie - informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień

5. Informacja o celach, podstawach prawnych, zakresie, źródłach i odbiorcach oraz okresach przetwarzania danych osobowych:

5.1.    Partnerów biznesowych i przedstawicieli partnerów biznesowych

5.2.   Osób kontaktujących się ze Spółką z wykorzystaniem elektronicznych lub tradycyjnych kanałów komunikacji

5.3.   Osób rejestrujących się na wydarzenia online

5.4.   Osób, które wyraziły zgodę na działania marketingowe

5.5.   Osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego

6. Lokalizacja przetwarzania danych osobowych

7. Prawa osób

8. Postanowienie końcowe

1. Informacje wstępne

Spółka yarrl S.A. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z RODO, a także zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych. Spółka jako Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza i zapewnia, że zbierane przez nią dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;(3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

2. Słownik pojęć

Administrator/Administrator Danych Osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii. Jest to obszar na którym odbywa się swobodny przepływ danych osobowych.

Odbiorca Danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (tzw. ułomną osobę prawną), organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest „stroną trzecią”.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych pozwalającej ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, w szczególności analizę lub prognozowanie aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – pod warunkiem, że takie działanie wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

(kliknij aby rozwinąć)

3. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO jest yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-866) przy ul. Skarżyńskiego 14, Kraków) wpisany do rejestru i przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370, REGON: 351570688, NIP: 6772087174. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych możesz się kontaktować z Administratorem na adres korespondencyjny siedziby lub telefonicznie pod numerem: +48 12 29 80 511. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Barbara Chaberka. Z Inspektorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu email iod@yarrl.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

4. Współadministrowanie- informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień  

Spółki wchodzące w skład Grupy yarrl:

 1. yarrl S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków NIP: 6772087174, www.yarl.pl
 2. Lockus Sp. z o.o., ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków, NIP: 6792591757, www.lockus.pl
 3. Lockus K2 Sp. z o.o., ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków, NIP: 9542534990www.lockus-k2.pl

zawarły porozumienie, w którym postanowiły wspólnie określić cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w następującym zakresie

 • wewnętrznej administracji danymi związanymi z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej yarrl S.A. (baza CRM)
  Tym samym stały się one Współadministratoram i zbieranych i przetwarzanych przez każdą ze spółek danych osobowych. W ramach porozumienia Spółki uzgodniły, że:
 1. każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO
 2. każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO
 3. każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO
 4. w ramach współadministrowania punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą, jest Inspektor Ochrony Danych spółki yarrl S.A., z którym można się kontaktować mailowo na adres: iod@yarrl.pl
5.1. Partnerzy biznesowi i przedstawiciele partnerów biznesowych  

ŹRODŁO DANYCH:

Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub od naszych partnerów biznesowych w ramach realizowanych kontraktów lub zawartych porozumień, gdzie jesteś pracownikiem, zleceniodawcą lub przedstawicielem.  Twoje dane możemy pozyskiwać również ze źródeł dostępnych publicznie takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG), baza REGON. W każdym przypadku Spółka weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania takich danych osobowych.

ZAKRES DANYCH

W zależności od łączących Cię ze Spółką relacji możemy przetwarzać w szczególności Twoje  dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, PESEL),  dane kontaktowe (np. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny), dane związane z pracą, np. stanowisko i nazwa firmy, z którą jesteś związany oraz inne informacje dotyczące zatrudnienia, informacje finansowe, takie jak numery rachunków bankowych i kart do przetwarzania płatności.

CEL PRZETWARZANIA

Wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań na Twoje żądanie przedzawarciem umowy.

PODSTAWA PRAWNA
RODO
art. 6 ust.1 lit. b)

OKRES PRZETWARZANIA

Do momentu zakończenia wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy ze Spółka, a po jej zawarciu – do czasu zakończenia umowy.Wykonanie umowy, której nie jesteś stroną (np. jesteś reprezentantem, w tym członkiem organu, pełnomocnikiem lub osobą wskazaną przez naszego partnera biznesowego do kontaktów) lub podjęcie działań na żądanie innej osoby przed zawarciem umowy. RODOart. 6 ust.1. lit. f)Do momentu zakończenia wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy ze Spółką, a po jej zawarciu – do czasu zakończenia umowy.Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu takich jak:

 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być podnoszone wobec Spółki;
 • Podtrzymywanie z relacji biznesowych, w tym prowadzenia rozmów, korespondencji i/lub innych form kontaktu biznesowego z Twoim udziałem;
 • Realizacja działań marketingu bezpośredniego, w tym umocnienie wzajemnych relacji biznesowych, promocja produktów i usług – organizacji konferencji, szkoleń i innych aktywności;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, w zakresie monitorowania komunikacji elektronicznej;
 • Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne, statystyczne i raportowania wewnętrznego Spółki w ramach yarrl S.A.

RODO
art. 6 ust.1. lit. f)Przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę, stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy w ww. okresie będzie toczył się spór lub będzie trwało postępowanie, w szczególności sądowe, dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

W przypadku osób będących stroną umowy lub reprezentantem strony podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  W przypadku osób kontaktowych lub innych osób biorących udział w wykonaniu umowy - podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia kontaktu oraz prawidłowej realizacji umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki będzie miał wyłącznie upoważniony personel i tylko w niezbędnym zakresie. Dane osobowe mogą być ujawnione również:

 • współadministratorom w ramach Grupy yarrl, których aktualny wykaz umieszczony jest w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności (link)
 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym oraz dostawcom platform wideokonferencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy ze Spółką i zgodnie z jej poleceniami;
 • niezależnym zewnętrznym usługodawcom, dostawcom, partnerom m.in. usług pocztowych, kurierskich, finansowych, doradczo-kontrolnych, ubezpieczeniowych;
 • organom ścigania i organom państwowym, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
5.2. Osoby kontaktujące się ze Spółką z wykorzystaniem elektronicznych lub tradycyjnych kanałów komunikacji

ŹRODŁO DANYCH:

W zależności od formy kontaktu Spółka może przetwarzać w szczególności Twoje  dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),  dane kontaktowe (np. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny), nazwa firmy, stanowisko, informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz inne informacje przekazywane nam różnymi kanałami komunikacji.

CEL PRZETWARZANIA

Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki:

 • Obsługa zgłoszenia, kontaktu w tym komunikacja w celu udzielenia odpowiedzi na pytania;
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być podnoszone wobec Spółki;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, w zakresie monitorowania komunikacji elektronicznej;
 • Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne, statystyczne i raportowania wewnętrznego Spółki w ramach Grupy yarrl S.A.

PODSTAWA PRAWNA

RODO art. 6 ust.1. lit. f)

OKRES PRZETWARZANIA

Do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia, kontaktu lub odpowiedzi na pytanie;Następnie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę lub wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia obsługi zgłoszenia; W przypadku gdy w ww. okresie będzie toczył się spór lub będzie trwało postępowanie, w szczególności sądowe, dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla obsługi Twojego zgłoszenia, w tym realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zgłoszenia.
Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki będzie miał wyłącznie upoważniony personel i tylko w niezbędnym zakresie. Dane osobowe mogą być ujawnione również:

 • współadministratorom w ramach Grupy yarrl, których aktualny wykaz umieszczony jest w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności (link)
 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym oraz dostawcom platform wideokonferencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy ze Spółką i zgodnie z jej poleceniami;
 • niezależnym zewnętrznym usługodawcom, dostawcom, partnerom m.in. usług pocztowych, kurierskich, finansowych, doradczo-kontrolnych, ubezpieczeniowych;
 • organom ścigania i organom państwowym, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
5.3. Osoby zgłaszające udział w wydarzeniach online (webinary)

ŹRODŁO DANYCH:

Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie kiedy wpisujesz je na formularzu podczas rejestracji na bezpłatny webinar na stronie internetowej, a także kiedy aktywnie uczestniczysz w webinarze.

ZAKRES DANYCH

Spółka może przetwarzać dane osobowe w szczególności Twoje  dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, nick),  dane kontaktowe (np. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy,  adres IP), a także informacje audiowizualne, takie jak głos i wizerunek zarejestrowane na nagraniach, ale tylko gdy wyrazisz na to zgodę.

CEL PRZETWARZANIA

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi webinaru polegającej na realizacji Twojego zamówienia udziału w wydarzeniu online, w tym przyjęcie rejestracji i wysłanie zaproszenia na wydarzenie, nagrywanie wydarzenia i udostępnienie go w formie nagrania.

PODSTAWA PRAWNA
RODOart. 6 ust. 1 lit. b)

OKRES PRZETWARZANIA
Przez okres niezbędny do realizacji umowy
Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu takich jak:

 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 • Archiwizacja danych
 • Weryfikacja jakości świadczonych usług
 • Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne, statystyczne i raportowania wewnętrznego Spółki w ramach Grupy yarrl S.A.
 • Utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowychakości świadczonych usług

RODOart. 6 ust.1. lit. f)
Przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę, stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy w ww. okresie będzie toczył się spór lub będzie trwało postępowanie, w szczególności sądowe, dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych takich jak, imię, nazwisko, dane firmy, w której jesteś zatrudniony oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą mailowa informacji marketingowych i handlowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ijej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji i udziału w wydarzeniu online.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki będzie miał wyłącznie upoważniony personel i tylko w niezbędnym zakresie. Dane osobowe mogą być ujawnione również:

 • współadministratorom w ramach Grupy yarrl, których aktualny wykaz umieszczony jest w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności (link)
 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym oraz dostawcom platform wideokonferencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy ze Spółką i zgodnie z jej poleceniami;
 • niezależnym zewnętrznym usługodawcom, dostawcom, partnerom m.in. usług pocztowych, kurierskich, finansowych, doradczo-kontrolnych, ubezpieczeniowych;
 • organom ścigania i organom państwowym, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
5.4. Osoby, które wyraziły zgodę na działania marketingowe  

ŹRODŁO DANYCH:

Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, kiedy udzielasz nam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych oraz informacji handlowych w preferowany przez Ciebie sposób, tj. drogą mailową i/lub telefoniczną.

ŹRODŁO DANYCH:

Spółka może przetwarzać dane osobowe typowe do prowadzenia danego rodzaju działań tj. imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy.

CEL PRZETWARZANIA

Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych polegającego na przesyłaniu informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną

PODSTAWA PRAWNA

RODO
art. 6 ust.1 lit. b)

OKRES PRZETWARZANIA

Do czasu odwołania zgody lub ustania celu w jakim została udzielona.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania treści marketingowych oraz informacji handlowych.

ZGODA

Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Przetwarzanie danych do momentu wycofania przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ODBIORCYDANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki będzie miał wyłącznie upoważniony personel i tylko wniezbędnym zakresie. Dane osobowe mogą być ujawnione również:

 • współadministratorom w ramach Grupy yarrl, którychaktualny wykaz umieszczony jest w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności(link)
 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takiejak usługi IT i wsparcia technicznego, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy ze Spółką i zgodnie z jej poleceniami;
5.5. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego  

ŹRODŁO DANYCH:

Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, kiedy wpisujesz je na formularzu podczas rejestracji na bezpłatny webinar na stronie internetowej, a także kiedy aktywnie uczestniczysz w webinarze. Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie w momencie, kiedy znajdziesz w obszarze objętych monitoringiem wizyjnym.

ZAKRES MONITORINU

Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar wokół siedziby Spółki, ciągi komunikacyjne oraz kluczowe pomieszczenia. Obszar objęty monitoringiem jest oznakowany w sposób trwały i widoczny za pomocą tablic informacyjnych z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz.

CEL PRZETWARZANIA

Ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Spółki

PODSTAWA PRAWNA

RODO
art. 6 ust. 1 lit. f)

OKRES PRZETWARZANIA

Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany do czasu zapełnienia dysku, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania nagrania. Po upływie tego okresu, nagrania podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie nowymi nagraniami. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania mogą być przechowywane przez okres dłuższy, jako zabezpieczony materiał, na potrzeby prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, w tym sądowych

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych takich jak, imię, nazwisko, dane firmy, w której jesteś zatrudniony oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą mailowa informacji marketingowych i handlowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji i udziału w wydarzeniu online.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki będzie miał wyłącznie upoważniony personel i tylko w niezbędnym zakresie. Dane osobowe mogą być ujawnione również:

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy ze Spółką i zgodnie z jej poleceniami;
 • organom ścigania i organom państwowym, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

6.  Lokalizacja przetwarzania danych osobowych

Twoje dane, co do zasady, będą przetwarzane na terytorium EOG. Jednak w związku  z wykorzystaniem przez nas rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmy Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie oraz  Avaya Inc. z siedzibą w USA, w niektórych przypadkach  Twoje dane  mogą być przekazane do państw trzecich.  Dostawcy tych rozwiązań  zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych poprzez stosowanie właściwych mechanizmów zgodności wymaganych przez prawo Unii Europejskiej, w szczególności poprzez wykorzystanie standardowych klauzul umownych.

7. Prawa osób

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 2. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych;
 3. Prawo żądania usunięcia Twoich danych w przypadkach przewidzianych prawem;
 4. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że istnieje taka możliwość techniczna;
 5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę;
 6. Prawo do wycofania zgody - jeśli Twoje dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, to masz prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw,  z przyczyn związanych z Twoją  szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Spółki.  Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych,  prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 8. Prawo do sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego - jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji praw, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki Prywatności możesz kontaktować się ze Spółką poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe: marketing@yarrl.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę niezgodnie z przepisami RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROFILOWANIE
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

8. Postanowienie końcowe

8.3. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniana, w szczególności w przypadku zmiany zakresu oferowanych usług, rozwoju technologii  oraz dostosowania do zmian obowiązujących przepisów prawa.

8.4. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od  01.12.2023.